fisaum1[1]KURULUŞ

Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) 2547 Sayılı Kanun’un 7. maddesi d (2) bendi uyarınca hazırlanan ve 25 Haziran 1997 tarih ve 23030 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 1997 yılında kurulmuştur. 28.07.2000 tarihine kadar Merkez Müdürlüğü görevini Sayın Prof. Dr. Sabih Arkan yürütmüştür. FİSAUM Yönetmeliğinin 15. maddesine göre, merkezin ita amiri rektör olup, rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

fisaum1[1]YER:  FİSAUM, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası 2. katta yer almaktadır.

fisaum1[1]KURULUŞ NEDENİ

Bilindiği üzere, 1995 yılına kadar Türkiye’nin sınaî haklara ilişkin mevzuatı eskimiş ve yetersiz bir konumdaydı. Örneğin buluşların patent ile korunması, 1879 tarihli ihtira beratı kanunu ile markaların korunması ise 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve hizmet markalarının korunmasını kapsamayan 551 sayılı kanun ile düzenlenmişti. Sınaî resim ve modeller ile menşe ve mahreç işaretleri hakkında ise, hiç bir yasal düzenleme mevcut değildi. Bu durum, uluslararası alanda etkin çalışmalar planlayan Türkiye’nin ticaret ve sanayi hayatı bakımından olumsuz sonuçlar yaratmaktaydı.
Sınaî mülkiyet hakları konusunda çağdaş mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması çalışmalarına 80’li yıllarda başlandı. Bu çalışmalar, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmesi ve özellikle AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliğinin oluşturulması konusunda tarafların yükümlülüklerini belirleyen 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı kararından sonra büyük ivme kazandı. 1/95 sayılı ortaklık konseyi kararının arkasından diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının yanında, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, markalar ve coğrafi işaretlerin korunmasını sağlamak amacıyla, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini veren 8.6.1995 tarih ve 4113 Sayılı Kanun kabul edildi. 4113 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile patent haklarının, 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile endüstriyel tasarımların, 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile coğrafi işaretlerin ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de markaların korunması hakkında mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildi. Bu arada yine 1995 yılı içinde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, 1983’teki ilk değişiklikten sonraki ikinci ve en kapsamlı değişiklik de gerçekleştirildi. Bu itibarla, 1995 yılını, bir dönüm noktası olarak değerlendirmek uygun olur.
Fikrî ve Sınaî hakların, gerek ülkemizde gerek dünya çapında kazandığı büyük önemi dikkate alan Ankara Üniversitesi, 1997 yılında üniversite bünyesinde “Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmasına karar verdi. Konuyla ilgili yönetmelik, 25.6.1997 tarih ve 23030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

fisaum1[1]AMAÇ

FİSAUM, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur:
-Fikrî ve sınaî hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek;
-Toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek;
-Toplumda fikrî ve sınaî haklar kültürü oluşturmak;
-Sanayiye hukukî alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmak.

fisaum1[1]ÇALIŞMA ALANLARI
FİSAUM, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
-Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak; ilgi alanındaki araştırmalara, projelere katılmak ve desteklemek;
-Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek;
-Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek;
-Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak;
-Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak;
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak;
-Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmak.

fisaum1[1]ORGANİZASYON YAPISI

FİSAUM’un organizasyonunu; Merkez Kurulu, Yönetim Kurulu ve Merkez Müdürü’nden oluşan organlar oluşturmaktadır.
Merkez Kurulu;
-Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen 5 üye;
-Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilen 3 üye;
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından seçilen 1 üye;
-Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından seçilen 1 üye;
-Türk Patent Enstitüsü tarafından seçilen 1 üye;
-Kültür Bakanlığı tarafından seçilen 1 üye;-Adalet Bakanlığı tarafından seçilen 1 üye;
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından seçilen 1 üye’den oluşmaktadır.
Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen, konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcileri de Merkez Kurulu’na davet edilebilmektedir.
Yılda en az bir kez toplanan FİSAUM Merkez Kurulu’nun görevleri;
-Yıllık çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait program hakkında    Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak;
-Yönetim Kurulu’na araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak;
-Tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek;
-Yönetim Kurulu’na kendi üyeleri arasından iki üye seçmektir.

FİSAUM Yönetim Kurulu ise;
Merkez Müdürü;
-Merkez Kurulu tarafından seçilen iki üye;
-Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kendi öğretim elemanları arasından seçilen iki üye
olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.
Merkez Müdürü’nün daveti üzerine en az iki ayda bir defa toplanan FİSAUM Yönetim Kurulu’nun görevleri;
-Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
-Merkez Müdürü’nün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak,
-Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek,
-Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak.
-Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun Başkanı, Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanan Merkez Müdürü’dür.

Merkez Müdürü’nün görevleri;
-Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak;
-Yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamak;
-Her yıl sonunda Rektörlüğe merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek;
-Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak rektörlüğe bildirmek;
-Merkez bütçesini hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak;
-Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim yapmaktır.

fisaum1[1]GELİRLERİ

FİSAUM’un gelirleri, Ankara Üniversitesi bütçesinden ayrılan ödenek, kurs, seminer eğitim faaliyetleri ile araştırma projeleri ve benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan gelirler; kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler ile her türlü bağış, yardım ve vasiyetlerden oluşmaktadır.