I- Fikri Haklar Mevzuatı

A) Kanunlar

fisaum1[1]5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

fisaum1[1]5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

fisaum1[1]Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

B) Fikri Haklara ilişkin İkincil Mevzuat

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük

fisaum1[1]

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Eserlerden Faydalanma Usul Esasları Hakkında Tüzük

fisaum1[1]Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

fisaum1[1]Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği

fisaum1[1]Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

fisaum1[1]Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine ilişkin Yönetmelik

fisaum1[1]Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri ile Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar

fisaum1[1]Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

C) Fikri Haklara ilişkin Uluslararası Anlaşmalar

fisaum1[1]Fikri Haklara İlişkin Uluslararası Anlaşma Metinleri

II- Sınai Haklar Mevzuatı

A) Kanunlar

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun 

fisaum1[1]5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu

fisaum1[1]5000 Sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

B) Sınai Haklara ilişkin İkincil Mevzuat

fisaum1[1]Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik

fisaum1[1]Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

fisaum1[1]Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına ilişkin Yönetmelik

fisaum1[1]Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

fisaum1[1]Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

fisaum1[1]Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

fisaum1[1]Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği

fisaum1[1]Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği

C) Sınai Haklara ilişkin Uluslararası Anlaşmalar

fisaum1[1]Sınai Haklara İlişkin Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Listesi

fisaum1[1]Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına ilişkin Uluslararası Birlik Konvansiyon Metinleri