Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliği

Tanım

Madde 1- Bu Yönetmelikle, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi d (2) bendi uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)” kurulmuştur.

Merkezin Amacı

Madde 2- Merkezin amacı, fikri ve sınai hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek, toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek, böylece toplumda fikri ve sınai haklar kültürü oluşturmak, geliştirmek, sanayiye hukuki alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3- Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgi alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

c) Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek,

ç) Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak,

d) Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak,

f) Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmaktır.

Yönetim

Madde 4- Merkezin organları şunlardır:

Merkez Kurulu

Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

Merkez Kurulu

Madde 5- (Değişik:RG-5/3/2017-29998)

Merkez Kurulu, üç yıllığına seçilecek aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir. Merkez Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek beş üye,

b) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

d) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından seçilecek bir üye,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

f) Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,

ğ) Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğünde iki yıl için belirlenen konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar tarafından seçilecek üyeler.

Gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Merkez Yönetim Kurulunca temsilciler davet edilebilir.

Merkez Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 6- (Değişik:RG-5/3/2017-29998)

Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere üye tam sayısının en az 1/3’ü ile toplanır. Kurula Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Madde 7- Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait program hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Yönetim Kuruluna araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek,

ç) Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından iki üye seçmek.

Yönetim Kurulu

Madde 8- Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Kurulu tarafından seçilen iki üye,

c) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kendi öğretim elemanları arasından seçilen iki üye,

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı yöntemle yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 9- (Değişik:RG-5/3/2017-29998)

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Madde 10- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara bağlamak,

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak.

d)(Ek:RG-13 /05/2001-24401)Fikrî ve Sınaî Haklar konusundaki çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve bu konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

Merkez Müdürü

Madde 11- (Değişik:RG-5/3/2017-29998)

Merkez Müdürü, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

Müdür, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 12- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek, Merkez bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Merkezin Gelirleri ve Bütçesi

Madde 13- Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek

b) Kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile araştırma projeleri ve benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan gelirler,

c) Kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,

ç) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler.

Madde 14- Merkezin bütçesi her yıl Ankara Üniversitesi Bütçesi içinde “Fikri ve Sinai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi” bütçesi olarak belirlenir.

Madde 15- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

Madde 16– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

_____________

25 Haziran 1997 tarihli ve 23030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.