YÖNETMELİK
Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliği:
 TANIM
Madde 1-
Bu yönetmelikle, 2547 sayılı kanunun 7’nci maddesi d (2) bendi uyarınca Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı “Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)” kurulmuştur.
MERKEZİN AMACI
Madde 2-
Merkezin amacı, fikrî  ve sınaî hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek, toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğunu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek, böylece toplumda fikrî ve sınaî haklar kültürü oluşturmak, geliştirmek, sanayiye hukukî alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmaktır.
ÇALIŞMA  ALANI
Madde 3- Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgi alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek,
Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,
Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları  düzenlemek,
Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak,
Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak,
Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmaktır.
YÖNETİM 
Madde 4– Merkezin organları şunlardır:
Merkez Kurulu
Yönetim Kurulu
Merkez Müdürü
Madde 5- Merkez Kurulu, üç yıllığına seçilecek aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları kurulun doğal üyesidir.
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek beş üye,
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından seçilecek bir üye,
Türk Patent Enstitüsü tarafından seçilecek bir üye,
Kültür Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görüldüğünde üç yıl için belirlenen konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar tarafından seçilecek üç üyeden oluşur. Gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından merkez yönetim kurulunca temsilciler davet edilebilir.
Merkez Kurulu’nun toplanması ve görevleri
Madde 6- Merkez Kurulu, Merkez Müdürü’nün çağrısı ile yılda en az bir kere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurula Merkez Müdürü, onun yokluğunda, Merkez Müdür Yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Madde 7- Merkez Kurulu’nun görevleri şunlardır.
Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca kabul edilmiş yıllık çalışma faaliyetleri, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ve bir sonraki çalışma yılına ait program hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
Yönetim Kurulu’na araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,
tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile planlanan faaliyetlerle ilgili programları değerlendirmek,
Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından iki üye seçmek,
Yönetim Kurulu
Madde 8- Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
Merkez Müdürü,
Merkez Kurulu tarafından seçilen iki üye,
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kendi öğretim elemanları arasından seçilen  iki üye,
Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı yöntemle yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Yönetim Kurulu’nun toplanması ve görevleri
Madde 9- Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü’nün daveti üzerine iki ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.
Madde 10- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
Merkez Müdürü’nün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve karara başlamak,
Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe teklifi hakkında görüş bildirmek,
Merkezin yıllık faaliyet raporlarını onaylamak,
Fikrî ve sınaî haklar konusundaki çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve bu konudaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
Merkez Müdürü
Madde 11- Merkez Müdürü, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar atanabilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdürün yerine süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı yöntemle yeniden atama yapar.
Müdür, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasında en çok iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurulla başkanlık eder. Müdür yardımcılığı görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilebilir.
Merkez Müdürü’nün görevleri
Madde 12- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamak,
Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
Merkez ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe bildirmek, Merkez bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.
Merkez gelirleri ve bütçesi
Madde 13- Merkezin gelirleri şunlardır:
Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenek,
kurs, seminer, eğitim gibi faaliyetler ile araştırma projeleri ve benzeri hizmetlerden ve yayınlardan sağlanan gelirler, kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler, her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,
Madde 14- Merkezin bütçesi her yıl Ankara Üniversitesi bütçesi içinde “Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi” bütçesi olarak belirlenir.
Madde 15- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Müdürüne devredebilir.
Yükümlülük
Madde 16- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.