Bilindiği üzere, 1998 yılında, o zaman Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından başlatılıp, yürütülen “Türkiye’de Fikrî ve Sınaî Hakların Etkin Uygulanması” projesinin, Avrupa Birliği Meda Projesi çerçevesinde desteklenmesi suretiyle, bu projenin ayaklarından biri olan bilgi merkezi, Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol gereğince FİSAUM bünyesi içerisinde kurulmuştur. Söz konusu proje kapsamında FİSAUM’un gereksinim duyduğu elektronik donanım sağlanmış, fikrî ve sınaî haklar alanında İngilizce, Almanca ve Fransızca temel kitaplar, 10 adet süreli yayın ve birkaç adet CD bilgi merkezine gelmiştir. Bilgi merkezi’nin sürdürülürlüğünün sağlanması Ankara Üniversitesi tarafından taahhüt edilmiştir. Üniversite, bu taahhüt çerçevesinde yeni kitaplar ısmarlamakta ve dergi aboneliklerini sürdürmektedir.

Fikrî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Projesi, Türkiye’de yargının güçlendirilmesi yoluyla fikrî mülkiyet hakları mevzuatının etkin bir biçimde uygulanmasını hedeflemektedir. Bu nedenle projede, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da projeye dâhil edilerek, projenin sonuçlarından yararlandırılmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda; FİSAUM’da oluşturulan İhtisaslaşmış Bilgi Merkezi ile yedi Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemesi,  Adalet Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Türk Patent Enstitüsü arasında bir “bilgi ağı” kurulması planlanmıştır. Buna göre fikrî mülkiyet hakları ile ilgili belgeler Merkez’de elektronik ortamda toplanacak ve bu bilgiler, hâkimler, avukatlar, öğretim üyeleri, patent ve marka vekilleri gibi belirlenen kullanıcıların, tanımlanan haklar çerçevesinde erişimine açılarak, ilgililerin ulaşıp, bilgi edinebileceği elektronik bir merkez oluşturulacaktır. Sözü geçen bilgi ve belgeler, bilimsel yayınlar, mevzuat, mahkeme kararları, istatistikler, raporlar, kurum bültenleri, tescil dosyaları, marka ve tasarım sicilleri, gümrük beyannamesi, gümrük kararları, hak sahipliği ile ilgili belgeler, hak sahibinin kullanacağı başvuru formları vb.dir.

Ancak söz konusu proje için hazırlanan yazılım programının geliştirilmesi çok uzun zaman almış ve beklenmeyen birtakım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun ötesinde, projede öngörülen kurum ve kuruluşların elektronik alt yapılarını tamamlayıp tamamlamadıkları, “bilgi ağı”na uygun bir sistem geliştirip geliştiremedikleri hususu tam olarak açıklığa kavuşamamıştır. Esasen bu kurum ve kuruluşların, elektronik alt yapılarının tamamlanma işleminin hangi aşamada olduğu konusunda da FİSAUM’a ulaşmış bilgi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu kurumların elektronik sistemlerinin tamamlanmasından sonra, proje ile amaçlanan bilgi ağına ne şekilde bağlanacakları ve bu ağın yönetiminde ve işlerliğinin sağlanmasında hangi kurumun sorumlu olacağı; FİSAUM’un bilgi ağı ile ilgili nasıl bir rol üstleneceği gibi hususlar net olmayıp; tüm bunların açıklığa kavuşturulması için gerekli girişimler başlatılmış bulunmaktadır.

Sonuç olarak, hâlihazırda FİSAUM’da bir bilgi merkezi kurulmuş ancak, bilgi ağı oluşturulamamıştır. Bununla birlikte, bu yapı tamamlanıncaya kadar geçici bir çözüm olarak, ilgili kurumlardan gerekli bilgilerin alınması ve yazılım bünyesinde ilgili başlıklara yerleştirilmesi gibi dolaylı bir yöntem izlenmek istenmiştir. İlk olarak Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden 115 adet mahkeme kararı alınarak, bilgi merkezimizin yazılımında açılan başlığa yerleştirilmiştir. Ancak daha sonra bakanlıktan yeni karar derlemeleri gelmemiştir. Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınması düşünülen dokümanlar için bir kategori açılmış ancak, Gümrük Müsteşarlığı’na bu konuda yazılan yazıya herhangi bir cevap alınamamıştır. Sadece Türk Patent Enstitüsü, FİSAUM tarafından bu konuda yazılan yazı üzerine bazı önemli bilgi ve belgeler göndermiş; bunlar, yazılımda ilgili başlıkların altına kayıt edilmiştir. Adalet Bakanlığı’ndan yeni karar derlemeleri gelmemektedir.

Bilgi merkezi’ne proje çerçevesinde sağlanan 400 kadar kitap ve 10 adet süreli yayının katalog bilgileri girilmiş bulunmaktadır ve bu dokümanlar, talep eden herkesin kullanımına ve erişimine açılmış durumdadır. Bunun dışındaki az sayıda olan mahkeme kararları ve Türk Patent Enstitüsü belgeleri için şifreli kullanım öngörülmektedir.

Özellikle, bilgi merkezi açılmadan önce, Mayıs 2004 tarihinde İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleştirilen sempozyumda açıklandığı şekilde bir bilgi merkezi’ne yukarıda açıklanan nedenlerle kavuşulamamış olmasının, çeşitli eleştirilere ve yanlış yorumlara yol açması, sayfamızda böyle bir açıklamaya yer verilmesini gerekli kılmıştır. FİSAUM bilgi merkezi, şu andaki mal varlığı ile oluşan bir kütüphane olarak işlev görmekte ve hizmet vermektedir. Bütün ilgililer, Merkezimizin açık olduğu saatlerde, kitap, dergi ve dokümanlardan yararlanabilirler.